طراحی داخلی ساختمان

طراحی داخلی ساختمان
طراحی داخلی ساختمان در معماری به منظور ایجاد زیبایی در کنار کارایی براساس ارکان تخصصی و رعایت کردن اصول های معماری است که باعث راحتی و آراستگی شود.
به کسی طراح گفته میشود که بتواند به صورت هنرمندانه و به کمک رنگ ها و قواعد معماری باعث جذابیت اثاثیه و عناصر داخل ساختمان گردد.
اصول هایی که در طراحی داخلی معماری باید در نظر گرفت (تناسب و تعادل، یکپارچگی ،  ریتم ) میباشند.
تناسب و تعادل در دکوراسیون داخلی ساختمان :
 تعادل در طراحی دکوراسیون داخلی ارتباط دادن عناصر و چیدن آنها در کنارهمدیگر می باشد به صورتی که باعث ایجاد حس اعتدال بین آنها بشود که این تعادل ها میتوان از نظر بافت یا رنگ یا فرم آنها باشد در طراحی معماری دو نوع تعادل وجود دارد ،تعادل متقارن و تعادل نا متقارن.
تعادل متقارن در طراحی داخلی منزل :
تمام عناصر به صورت یکسان در دو طرف خط تکرار میشوند که بیشتر در معماری سنتی دیده میشود مانند آیینه که تمام اشیا را در خودش کپی میکند. این تقارن می تواند فقط حول یک خط نباشد بلکه می تواند به صورت تناسب دادن به رنگ ها مانند اینکه در دکوراسیون داخلی چند نوع رنگ را تکرار کنیم، یا  به صورت تناسب اشکال ، تکرار کردن یک فرم در طراحی داخلی باشد به طور مثال اگر مبلمان به صورت مربع باشد می تواند فرم شومینه و تزیینات هم به صورت مربع شکل باشد، یا این تقارن می تواند به صورت تناسبات بافت دیده شود که باعث میشود که محیط داخلی توانگری خودش را از نظر زیبایی بیشتر نشان دهد یا اینکه تقارن می توان در تناسبات ریتم دیده شود ریتم ایجاد کردن در یک محیط داخلی میتواند همراه با تکرار کردن رنگ ها یا تکرار بافت و تکرار اشکال همراه باشد که باعث شود چشم از نقطه ای  یه نقطه ای دیگرحرکت کند .
تعادل نامتقارن در چیدمان منزل :
مانند تعادل متقارن نمی باشد بلکه در تعادل نامتقارن همه عناصر بر اساس وزن بصری انها با همدیگر سنجیده میشوند .
تناسبات در طراحی منزل :
تناسب ایجاد کردن بین عناصر مختلف مانند رنگ بندی ، بافت ،شکل ، فرم ، و یا سبک انتخاب شده و حتی تنظیم نور باشد. مقیاس ایجاد کردن در اجسام در اندازه های خاص به طوری که تعادلی بین آنها به وجود بیاید که در طراحی داخلی دارای اهمیت زیادی میی  باشد .

یکپارچگی:
هنگامی که تمام عناصر در محیط طوری با هم ترکیب بشوند که احساس خوشایندگی به افراد دست بدهد که تصور شود که همه چیز در جای خودش قرار دارد باعث به وجود امدن یکپارچگی میشود .
ریتم در طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان :
ریتم در طراحی معماری به وجود آوردن احساس حرکت و ترکیب کردن اجسام با همدیگر میشود و برای اینکه این ریتم را به وجود بیاوریم می توان از طریق رنگ ها و یا اشکال که از نظر هم یکسان هستند و در فاصله معین شده ای از همدیگر قرار دارند که باعث  میشود احساس ریتم در افراد به وجود بیاید به طور مثال می توان این حرکت را با هماهنگ کردن فرم و رنگ مبلمان و قالیچه ها و یا رنگ قالیچه ها و رنگ دیوار ها صورت گیرد.


چاپ